UCY: Παγκύπριες 2015: Οδηγίες για τους εισαγόμενους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δίνονται πιο κάτω ειδικές οδηγίες για κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, τις οποίες παρακαλούνται να προσέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


1. Κράτηση θέσης από τους Νέους Φοιτητές και Φοιτήτριες

α) Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements στις επόμενες μέρες. Οι νέοι φοιτητές/φοιτήτριες θα κληθούν να υποβάλουν έντυπο εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά την εβδομάδα έναρξης μαθημάτων 7-11 Σεπτεμβρίου 2015.

β) Οι ‘Αρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να προσέλθουν στην ΥΣΦΜ (ισόγειο Κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιούπολη) για να υποβάλουν το έντυπο εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (αντίγραφο ταυτότητας και αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015, μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:00. Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο εγγραφής μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

2. Διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων

α) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, από υποψήφιους που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη φοίτησή τους το Σεπτέμβριο 2015. Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες που παρακάθισαν στις

Παγκύπριες Εξετάσεις του 2013 και 2014 και δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν λόγω της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού.

(β) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80%του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκυπρίων Εξετάσεων και ταυτόχρονα να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των ειδικών κριτηρίων.

(γ) Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΥΣΦΜ (ισόγειο Κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιούπολη) από τηνΤετάρτη 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015, μεταξύ των ωρών 8:30 – 13:00.

δ) Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από άλλο πρόσωπο με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αιτητή. Απαραίτητη η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή (όχι αντίγραφο) και του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση.

ε) Επισημαίνεται πως δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, λόγω παράλειψης του αιτητή.

στ) Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2015.

3. Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή και Γ΄ Κατανομή

α) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή, από φοιτητές οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2015 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη του 2015, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015, από τις 8:30 – 13:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ΥΣΦΜ, στο ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη. Η Β΄ Κατανομή θα γίνει με βάση τις επιλογές που δήλωσαν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2015.

β) Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή από στρατιώτες

Κατά τις πιο πάνω μέρες (14 και 15 Ιουλίου 2015), το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή και από άρρενες υποψηφίους οι οποίοι:

(i) Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία πριν το Σεπτέμβριο 2015 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2015 και

(ii) Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2013 ή 2014.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση με νέες επιλογές.

Τα αποτελέσματα της Β΄ Κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουλίου 2015.

γ) Το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο το φοιτητή ή σε περίπτωση κωλύματος, από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

δ) Σημειώνεται πως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Κατανομή, όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη διεκδικήσει θέση για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο μέσω των υπεράριθμων θέσεων που παραχωρούνται για τις Δημόσιες Τεχνικές Σχολές και τα Δημόσια Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια.

ε) Επισημαίνεται ότι η Γ’ και τελευταία Κατανομή θα γίνει γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, μετά και την εγγραφή των νέων φοιτητών στα μαθήματά τους. Τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ Κατανομή έχουν αυτόματα όσοι δηλώσουν συμμετοχή στη Β’ Κατανομή, εκτός εάν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β΄ Κατανομής, δηλώσουν γραπτώς ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην Γ΄ Κατανομή. Επισημαίνεται πως, όσοι υποψήφιοι βελτιώσουν τη θέση τους μέσα από τις πιο πάνω κατανομές, θα απολέσουν αυτόματα την προηγούμενη θέση που είχαν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

4. Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία

α) Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές της Α‘ κατανομής, καθώς και οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 μεταξύ 8:30π.μ. – 1:00μ.μ., στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντη στην Πανεπιστημιούπολη.

β) Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέσηως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων, καθώς επίσης καιμεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν θα έχουν παραλάβει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία επιστολή προσφοράς θέσης από το Τμήμα τους.

γ) Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

δ) Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 5 Αυγούστου 2015.

ε) Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Β΄ και Γ΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

5. Έντυπα Αιτήσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements), ή αυτοπροσώπως από τα Γραφεία της Υπηρεσίας στην Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 22 89 4021.

6. Εβδομάδα Ενημέρωσης και Έναρξη Μαθημάτων

Η Εβδομάδα Ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών από τα Ακαδημαϊκά τους Τμήματα θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές στα μαθήματά τους θα γίνουν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω θα αναρτηθούν γύρω στις αρχές Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements.

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending