Όσα πρέπει να ξέρεις για τη διπλωματική εργασία και τη σημασία της!

Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο φοιτητής καλείται να συγγράψει διάφορα είδη εργασιών που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών του.

Η διπλωματική εργασία είναι μία εργασία που διαφέρει από όλες τις άλλες εργασίες που καλείται να συγγράψει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής ασχολείται σε βάθος με ένα θέμα που θα αποφασίσει από κείνου με τον υπεύθυνο καθηγητή του.

Ο καθηγητής αυτός θα παίξει και το ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή. Ο φοιτητής καλείται να χρησιμοποιήσει εκτενή βιβλιογραφία, να διεξάγει έρευνα μεγάλης κλίμακας ώστε να συντάξει τη διπλωματική εργασία του.

Η διπλωματική εργασία θεωρείται η πιο σημαντική από όλες τις εργασίες που θα συγγράψει ένας φοιτητής, διότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση του πτυχίου του καθώς και στην τελική βαθμολογία του πτυχίου του.

Επιπρόσθετα, η εργασία αυτή ίσως ζητηθεί και πιθανό να διαδραματίσει κάποιο ρόλο για το εάν κάποιος γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει. Τέλος, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για εξασφάλιση εργασίας ίσως να γίνει θέμα συζήτησης.

Εάν χρειάζεσαι βοήθεια με την Διπλωματική εργασία σου, μπορείς να απευθυνθείς στη Uni Assignment Centre, ένα Κέντρο Υποστήριξης στελεχωμένο με έμπειρους και προσοντούχους ακαδημαϊκούς από την Αγγλία.

Στο Κέντρο Υποστήριξης θα έχεις τη βοήθεια ενός πεπειραμένου πανεπιστημιακού συμβούλου. Ο ειδικός αυτός θα κάνει τα δικά του κριτικά σχόλια πάνω στην εργασία σου και ταυτόχρονα θα κάνει εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση.

Επιπρόσθετα θα έχεις:

  • Έλεγχο για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη
  • Βαθμολόγηση και σχόλια για τους λόγους που δόθηκε αυτός ο βαθμός,
  • Ένα πλήρη έλεγχο των αναφορών, της δομής και της συνοχής της εργασίας,
  • Επισκόπηση του περιεχομένου και της γλώσσας με συστάσεις, όπου χρειάζονται,
  • Σχόλια πάνω σε οποιαδήποτε σημεία χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία,
  • Εισηγήσεις για νέο υλικό που πρέπει να περιληφθεί,
  • Εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσες να βελτιώσεις την εργασία σου,
  • Επιστροφή της εργασίας σου με επί μέρους τελικά σχόλια.

Kαλή επιτυχία!