Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι εξασφάλισαν θέση στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ Ελλάδας

Χρήσιμες συμβουλές στους επιτυχόντες από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Y.Π.Π.) πληροφορεί το κοινό ότιτα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας σήμερα 26/8/2015.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του ΥΠΠ της Κύπρου (www.moec.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους ίδιους, στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

Εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2013 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους.  Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (ή την Ιστοσελίδα) της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, όπως και με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τυχόν αλλαγές επί της διαδικασίας των εγγραφών.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.  Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους,αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.  Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινόαπολυτήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.  Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Εξουσιοδότηση για εγγραφή

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση.  Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

α. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

Σημείωση: Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δια αλληλογραφίας.

β. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 με το γενικό βαθμό, η οποίαεκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ΄ όλη τη διάρκειά του(έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).

δ. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του ούτως ώστε να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

Υπενθυμίζεται η Ανακοίνωση του Υ.Π.Π., ημερομηνίας 7/7/2015, στην οποία επισημαίνεται ότι, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται Βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα,  παρόλο που το Υ.Π.Π. της Κύπρου έχει επιτρέψει, βάσει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στους υποψηφίους των οποίων ένας εκ των δύο γονέων έχει καταγωγή από την Ελλάδα, να υποβάλει αίτηση μέσω της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών (κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι Κύπριοι υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν καταγωγή από την Κύπρο).

ε. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος:

  1. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
  2. δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
  3. δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2013 ή προγενέστερα.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση Πρόσβασης του τρέχοντος έτους.  

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending