Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εταίρος της CEPOL!

Συμμετέχοντας σε ένα επιλεγμένο δίκτυο του Οργανισμού της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει τετραετή Συμφωνία Συνεργασίας με τον Οργανισμό της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), με σκοπό την συμμετοχή του στην εφαρμογή του χαρτοφυλακίου προγραμμάτων εκπαίδευσης του εν λόγω οργανισμού για την περίοδο 2021-2024.

Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση υφιστάμενων και μελλοντικών ηγετικών στελεχών υπηρεσιών/οργανισμών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ, και σε κάποιο βαθμό τρίτων χωρών, εκ μέρους της CEPOL. Τα προγράμματα εκπαίδευσης επικεντρώνονται σε ζητήματα που απορρέουν από τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ειδικότερα από το Πλαίσιο Πολιτικής της για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

Μετά από σχετική αξιολόγηση το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πέτυχε την εξαίρετη βαθμολογία 44/50 και κατ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και ανάμεσα σε ελάχιστα πανεπιστήμια της ΕΕ που έγιναν εταίροι στο δίκτυο της CEPOL.

Γενικότερα, η CEPOL έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο από επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν καινοτόμο εκπαίδευση σε στελέχη υπηρεσιών/οργανισμών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ, και τα οποία υποστηρίζει στην παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σχετικά με τις προτεραιότητες ασφάλειας, τη συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η CEPOL συνεργάζεται επίσης με άλλους φορείς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλίσει πως οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια θα αντιμετωπίζονται συλλογικά.

Η υλοποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τη CEPOL θα υποστηρίζεται και θα τυγχάνει συντονισμού από το Institute of Public, Cyber and National Security (IPCNS) του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας το οποίο προσφέρει διαθεματική επαγγελματική κατάρτιση στην Αστυνόμευση, την Ασφάλεια και τη Διερεύνηση, την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, την Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια, καθώς και εκπαίδευση στην Δικανική Ψυχολογία, σε οργανισμούς επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο πρώην Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το IPCNS και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει εδώ.