Υποτροφίες Πανεπιστημίου Λευκωσίας για σπουδές στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc in MIS)

Συνολικά πέντε (5) υποτροφίες (μία ύψους 75%, δύο ύψους 50% και δύο ύψους 25%) θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για φοίτηση στο πτυχιακό πρόγραμμα BSc στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων – BSc  in Management Information Systems (MIS) κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Η Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων μελετά τις ψηφιακές επιστήμες, τους ανθρώπους, την τεχνολογία, τις διαδικασίες, τα δεδομένα και τους οργανισμούς, καθώς και τις σχέσεις ανάμεσά τους. Πρόκειται για τον κλάδο που ταιριάζει στη σημερινή εποχή κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής αλλαγής και ανήκει στο επαγγελματικό πεδίο των μεγάλων προκλήσεων σήμερα και τις επόμενες δεκαετίες, επιφυλάσσοντας, για τους απόφοιτους της ειδικότητας αυτής, ιδιαίτερα υψηλές απολαβές και προοπτικές γρήγορης εργοδότησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES), η ζήτηση για επαγγελματίες του κλάδου διατηρείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με 642.833 θέσεις εργασίας να καταγράφονται τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Πρόκειται για τον κλάδο που μελετά τις ψηφιακές επιστήμες, τους ανθρώπους, την τεχνολογία, τις διαδικασίες, τα δεδομένα και τους οργανισμούς, καθώς και τις σχέσεις ανάμεσά τους.

Διαδικασία Αίτησης

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται και είναι πλήρεις θα αποστέλλονται στην Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης και Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Δρ. Δέσπω Κτωρίδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με κοινοποίηση στον Αντιπρόεδρο του τμήματος, Δρ. Επαμεινώνδα Επαμεινώνδα ([email protected]) και τον κ. Νικόλα Αντάρτη ([email protected]).

Για σκοπούς αξιολόγησης, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, καθώς και απολυτήριο Λυκείου, αντίγραφο ταυτότητας και όλα τα σχετικά έγγραφα. Ως αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και δεξιοτήτων γραφής θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται πιο κάτω.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20 Ιανουαρίου 2021.

Στη συνέχεια θα συγκληθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα MIS με σκοπό να επιλέξει τους πέντε καλύτερους υποψηφίους για τις υποτροφίες, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

Κριτήρια επιλογής

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

  • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 17/20 και άνω
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Έκθεση 300 λέξεων με θέμα «Γιατί ο κλάδος Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS) είναι κατάλληλος για μένα»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο σπουδών επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.unic.ac.cy/scholarships-offered-by-unic-for-studies-in-management-information-systems-bsc/ .